הסכם ותנאי הצטרפות בעל מקצוע לאתר - בעלי מקצוע מומלצים אופיקס

הסכם ותנאי הצטרפות בעל מקצוע לאתר

אתר אופיקס
1 אנו שמחים שבחרת לפרסם ולהגיע ללקוחות פוטנציאלים נוספים באמצעות אתר “אופיקס בעלי מקצוע”.

2 אתר אופיקס מגיש לגולשיו רשימה של בעלי מקצוע אמינים, טובים ואיכותיים לפי דירוג הלקוחות הקודמים של בעל המקצוע (רלוונטי למועד הרשמתו של בעל המקצוע לאתר) וכן הלקוחות שפנו אל בעל המקצוע דרך האתר.

3 ההסכם שלהלן מסדיר ומאגד את התנאים לפרסום באתר, אופן הפרסום והתמורה בגינו.
מובהר, כי הפרסום באתר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, בהתאם לבדיקות שונות שייעשו אודות הקבלן, והאתר רשאי להסירו בכל עת. בעל המקצוע מתבקש לקרוא היטב הסכם זה ולמלא אחר הוראותיו.

פרסום באתר
4 הפרסום באתר משלב פרטים ומידע אודות בעל המקצוע שנמסרים על ידו, וכן נתונים נוספים שייאספו אודות בעל המקצוע על ידי האתר. כגון חוות דעת של לקוחות ובדיקות אחרות שיבוצעו באופן יזום על ידי האתר לרבות ביקור אנשי מקצוע באתרי הבנייה במהלך העבודות המתבצעות. להלן: “המידע אודות הקבלן”.

5 מובהר בזאת כי חוות הדעת המוצגות באתר הנן חוות דעת הניתנות על ידי לקוחות לגבי טיב ואיכות עבודתו של בעל המקצוע, לבקשת בעלי האתר, בגמר העבודה ויכולות לכלול: תמליל שיחה, הקלטת שיחה, סרטון וידאו, ציונים ו/או פרסום פרטי הלקוח ועוד.
בעל המקצוע מסכים לפרסום חוות הדעת של הלקוחות ולא תהיה לו כל טענה לאתר באשר לתוכנן.

6 המידע אודות בעל המקצוע ישוקלל וידורג לכדי ציון אשר יופיע לצד פרסומיו ויהיה חשוף לקהל הגולשים באתר.

7 המידע אודות בעל המקצוע יוצג בפרופיל (המיני סייט) אשר ייבנה עבור בעל המקצוע על ידי האתר ובו יוכל לפרט על ניסיונו ולצרף תמונות וסרטוני וידאו של עבודות קודמות שביצע. לאתר יהיה שיקול דעת בלעדי באשר לאופן הפרסום, גודלו, היקפו ומיקומו באתר.

8 זכויות היוצרים על המידע אודות בעל המקצוע ואופן הצגתו באתר תהיינה שייכות לאתר בלבד ולא יהיה רשאי בעל המקצוע לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש בכתב מהאתר. זכויות היוצרים יחולו לרבות, אך לא רק על: הציונים וחוות הדעת שנאספו מהלקוחות ע”י האתר, הפרופיל כולו או חלק ממנו, תצלומי מסך מהאתר וכיו”ב.

פרטי ההתקשרות עם בעל המקצוע
9 האתר יספק לבעל המקצוע מספר טלפון ייחודי, אשר יופיע לצד פרטיו ואליו בלבד יוזמנו הגולשים להתקשר בכל פנייה אליו (להלן: “מספר מסיכה)” מספר המסיכה ישמש כצינור להעברת השיחות בין הגולש לבעל המקצוע וכן לצרכי פיקוח, מעקב וסטטיסטיקה.

10 הוסבר לבעל המקצוע, ובעל המקצוע מבין זאת היטב ומסכים לכך, כי כל השיחות שתבוצענה באמצעות מספר המסכה יוקלטו על ידי האתר ותוכנן ישמש לצרכיו הפנימיים של האתר. בעל המקצוע מתחייב לדבר בשפה נאותה ויפה עם כל לקוח הפונה אליו דרך האתר ובשום מצב לא להשתמש בשפה לא נאותה, מילים גסות או שפה שלילית כלשהי.
התמורה
11 בעל המקצוע מתחייב לשלם לאתר תשלום של 2,625 ש”ח+מע”מ בתחילת כל רבעון (שלושה חודשים רצופים).
4 תשלומים בשנה. תשלום ראשון ישולם ע”י בעל המקצוע בעת חתימתו על הסכם זה. תשלום שני ושאר התשלומים ישולמו 7 עד 3 ימים לפני תום מועד הרבעון.

12 התשלום הוא שוטף ויש להעביר את התמורה מיד במועדה, אלא אם נתקבל מהאתר אישור לתנאי תשלום שונים. בחתימתו על הסכם זה מאשר ומבין בעל המקצוע כי איחור בתשלום התמורה שיעלה על 31 ימים, יגרור קנס בגובה של 10% מהתשלום על כל שבוע שלם שיחלוף מבלי שתשולם התמורה. האתר רשאי לחסום/להקפיא/למחוק את המיני סייט של בעל המקצוע במקרה והתשלום לא יועבר בזמן ו/או לא שילם תשלום הפרסום לאתר לאחר 7 ימים לאחר ההודעה.
איחור של חודשיים בתשלום תמורה ייחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

אחריות על העבודה שבוצעה דרך האתר
13 בעל מקצוע המופיע באתר אופיקס מתחייב להעביר כתב אחריות לכל לקוח לו ביצע עבודה דרך האתר.
במקרה ונגרם נזק עקב עבודתו של בעל המקצוע, יתוקן הנזק ע”י בעל המקצוע תוך 48 שעות מעת הקריאה.
* קרה ובעל המקצוע לא פתר את הבעיה שנוצרה עקב עבודתו, ישלם ללקוח פיצוי או יחזיר את כספו במלואו.
* צוות האתר, רשאי יהיה להשתמש בכספים ששולמו ע”י בעל המקצוע לאתר – כדי לפתור את הנזק שגרם בעל המקצוע ללקוח.

לדוגמה: בעל המקצוע (מתקין דוד מים) ביצע עבודה והלקוח הודיע על תקלה, נזילה, פיצוץ, או כל נזק אחר שנגרם לו, עלות תיקון הנזק הינה 1,000ש”ח. עלות ביקור נציג אופיקס לתמחור הנזק הינה 450ש”ח.
במקרה ובעל המקצוע לא טיפל בנזק בזמן הנ”ל, האתר יהיה רשאי להקפיא סכום של 1,450ש”ח מכספו של בעל המקצוע (סכום ששילם לאתר עבור הפרסום בחודשים הבאים). כמו כן, יהיה רשאי האתר לשלם לבעל מקצוע אחר מכספו של בעל המקצוע כדי לפתור את הבעיה וכן לשאת באחריות מלאה מול הלקוח שפנה דרך האתר.

התחייבויות בעל המקצוע ותנאים כלליים
13 בעל המקצוע מתחייב לתת ללקוחות שירות אדיב, הוגן ומקצועי וכן לספק אחריות כתובה על כל עבודה שיבצע ללקוחות שהגיעו אליו מאתר אופיקס בעלי מקצוע.

14 לא יעביר בעל המקצוע לקוח לבעל המקצוע / קבלן משנה/ או נותן שירותים אחר, ללא אישור והסכמת הנהלת האתר בכתב.
היה והעביר, תהיה זו הפרה יסודית של ההסכם עליה ישלם בעל המקצוע את סכום הפיצוי המוסכם.
סכום הפיצוי יחושב ביחס לעלות העסקה אותה העביר בעל המקצוע וינוע בין 10,000ש”ח ל-30,000ש”ח +מע”מ.

15 בעל המקצוע מתחייב לאפשר לאתר ו/או למי מטעמו לבדוק את עבודתו ואת טיב השירות הניתן על ידו, בין היתר על ידי בדיקה של מפקח באתר במהלך העבודה ואחריה. בעל המקצוע מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המפקח ולספק לו את כל המידע הדרוש לצורך בדיקתו.

16 ככל שיועברו על ידי בעל המקצוע תמונות, לוגואים או כל חומר אחר (להלן: “חומרי הפרסום”) מצהיר בעל המקצוע כי הוא רשאי לעשות בהם שימוש, לרבות לפרסמם באמצעות האתר והם אינם מפרים כל זכות של צד שלישי. כמו כן, מעניק בעל המקצוע לאתר רישיון לעשות בחומרי הפרסום שימוש במסגרת האתר וכן באמצעים ובמדיות אחרות, בין הקיימות ובין כאלה שיומצאו בעתיד והכל בכפוף לשיקול דעת האתר ובעלי הפלטפורמה והמיזם אופיקס.

17 בעל המקצוע מצהיר כי הוא בעל ידע, נסיון ומיומנות בהענקת השירותים אותם הוא מציע לקהל הלקוחות. לאתר לא תהיה כל אחריות בקשר עם השירותים או המוצרים שבעל המקצוע יעניק באמצעות האתר, לרבות טיבם, איכותם או עצם הענקתם. בעל המקצוע יפצה את האתר בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מהפרת הצהרותיו ו/או התחייבויותיו כאמור לעיל.

18 כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר על עיצובו, עימודו, תכניו, שמו, הלוגואים וסימני המסחר שייכים לאתר בלבד. אין לעשות כל שימוש בשם האתר, סימני המסחר שלו וכל חומר אחר ללא אישור מראש ובכתב מהאתר. כל המידע ומאגר הנתונים של האתר, לרבות נתונים שיתקבלו דרך ו/או באמצעות הפרסום באתר, הינם בבעלות הבלעדית של האתר.

19 האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים או עדכונים כאלה או אחרים במבנה ובעיצוב האתר. האתר לא יישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר.

20 לאתר שמורה הזכות להסיר את הפרסום של בעל המקצוע מהאתר בכל עת ובפרט בכל מקרה של הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, זאת באופן מיידי ללא כל נימוק ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
בעל המקצוע יהיה רשאי להסיר את פרסומו מן האתר בכל עת, ובכפוף להודעה שתשלח לאתר בכתב 7 ימים מראש.

21 סוכם על הצדדים כי הפרה של אחד הסעיפים בהסכם זה, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה ותגרור תשלום מוסכם בגובה 5,000ש”ח שישולם ע”י הצד המפר לצד השני בעבור כל הפרה יסודית להלן. אין בתשלום פיצוי מוסכם כדי לפטור את הצד המפר מחבות קודמת לפי הסכם זה ולפי כל דין.

22 הצדדים מסכימים כי לבית המשפט פתח תקווה תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך אשר יתגלה בין הצדדים.

23. לתשומת לבך בהסכמתך לתנאים הנ”ל הנך מבין ומאשר כי הסכם זה יכנס לתוקפו אך ורק לאחר שעברת את בדיקות הקבלה, והצטרפת כבעל מקצוע (עלית לפרסום באתר ובאפליקציה אופיקס, וקיבלת מספר טלפון בלעדי שפורסם וחובר ישירות למספרך לקבלת פניות טלפוניות).
הערבה חשובה: במידה וקיבלת מנוי זה במתנה (ראה הסכם זה בטל חלקית. אין לך התחייבות להעברת תשלומים כאלה או אחרים ולא יבקשו ממך כספים עד התקופה המצויינת במייל ההצטרפות שקיבלת לאחר הרשמתך).


להורדת האפליקציה לחצו כאן