תנאי שימוש תקנון אתר אופיקס בעלי מקצוע - בעלי מקצוע מומלצים אופיקס

תנאי שימוש תקנון אתר אופיקס בעלי מקצוע

הסכמה ואישור המשתמש הנך מסכים ומאשר כי שימושך בשרותי האתר אופיקס מהווה הסכמה מלאה לתנאי ההסכם זה או להסכם שיהיה בתוקף באותו זמן. התנאים בהסכם זה ורק הם קובעים את תנאי השרות של האתר אופיקס. הנך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של אופיקס והנך מאשר אותה.

מושגים והגדרות “אופיקס בעלי מקצוע” – המפעילה אתרים ואפליקציות לדירוג בעלי מקצוע. המושג “אופיקס” כולל את כל האתרים ו/או האפליקציות ו/או פלטפורמות אחרות להעברת מידע, המופעלים או יופעלו בעתיד על ידי אופיקס.

מידע פרטי בעלי מקצוע המופיעים באופיקס, חוות הדעת של הלקוחות עליהם, תמונותיהם של בעלי המקצוע, תמונות / וידאו של עבודות של בעלי המקצוע וכן כל מידע הנוצר תוך שימוש במידע זה או חלקו.

בקשת מידע חיפוש וקבלת פרטי בעלי מקצוע בסיווג אחד ביום מסוים ו/או הזמנת שירות של בעל מקצוע ו/או התקשרות לבעל מקצוע דרך אחת הפלטפורמות.

תכנים מאמרים, תמונות, צילומי וידאו, וכל תוכן אחר שנוצר או נאסף על ידי אופיקס או על ידי שימוש באופיקס וכן כל תוכן הנובע מתכנים אלו או חלקם.

בעל מקצוע
כל נותן שירות אשר פרטיו מופיעים באופיקס.

הזמנת שירות
הזמנה של בעל מקצוע דרך אחת הפלטפורמות של אופיקס.

ביצוע שירות
קבלת שירות מבעל מקצוע בתשלום.

צדדים שלישיים
 כל גוף שאינו “נציג אופיקס” כהגדרתו.

חבר אופיקס
אדם או גוף שנרשם לאחד או יותר משירותי אופיקס כהגדרתם בהמשך ובכלל
זה הן אלו הנרשמים למסלול חינם, הן אלו הנרשמים למסלול בתשלום והן בעלי מקצוע המדורגים באתר.
להלן “חבר אופיקס” או “משתמש”.

לקוח
אדם או גוף אשר שילם לאופיקס תמורת מידע. 


אנא קרא, הבן ונהג בהתאם לתנאים וההנחיות להלן :

משוב
אני מתחייב לענות לשיחת המשוב הטלפונית אם יתבצע שרות ע”י אחד בעלי המקצוע שפרטיהם ימסרו לי. אני מתחייב לדרג את בעל המקצוע בכנות ובתום לב. הנני מאשר כי אינני עובד עבור בעל המקצוע ואינני בתחרות מכל סוג שהוא עם בעל מקצוע עליו אני מעביר דיווח. אני מתחייב למלא את טופס המשוב במידה והוא נשלח אלי בהודעת מייל ו/או SMS הנוגעת לדירוג של בעל מקצוע עימו ביצעתי שירות. אני מתחייב לענות לשאלון בקרת איכות חוזרת, אשר בודק את איכות השירות והעבודה לאחר תקופה.

אחריות
ידוע לי כי אופיקס משמש כצינור להעברת מידע בין חברי אופיקס על שביעות רצונם של המשתמשים הקודמים אשר התנסו עם בעלי המקצוע המדורגים. המידע שמועבר על ידי אופיקס אינו בא במקום, אלא בנוסף לכל הבדיקות והבירורים שעל המשתמש לעשות ביחס לבעל המקצוע. אופיקס אינו מתחייב לבצע בירורים ובדיקות עצמאיות לגבי איכות השירותים, רמתם, רישיונותיהם וכל פרמטר אחר הנוגע לבעל המקצוע ואינו נושא באחריות לכל אלה. אופיקס אינו ממליץ להתקשר עם בעל מקצוע מסוים, או בעל מקצוע כלשהו, אלא אך מעביר מידע המבוסס על דירוג שירותי בעלי המקצוע על ידי חברי אופיקס. מסירת פרטי בעל מקצוע ו/או ציוניו, ו/או כל מידע אחר אודותיו אינה מהווה המלצה להתקשר עמו וכן אינה מהווה המלצה או עצה להתקשר עם בעל מקצוע אחר כלשהו. ההחלטה להתקשר או להזמין בעל מקצוע כלשהו הנה על דעת המשתמש בלבד והוא יישא באחריות לכל תוצאות ההתקשרות. הנני מבין כי דירוג בעלי המקצוע נקבע ע”פ דעותיהם האישיות של המשתמשים ואופיקס אינו מספק תחזית, ואינו נוטל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לאיכות, מחיר או כל פרמטר אחר הנוגע לעבודה אשר תבוצע ע”י בעל המקצוע. כמו כן אופיקס איננו מתחייב לבחון בעצמו את עבודתם של בעלי המקצוע. הנני מבין כי אופיקס איננו מקבל על עצמו התחייבות לפיצויים מכל סוג שהוא עבור כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש במידע שיימסר למשתמשים, למעט פיצוי, לפנים משורת הדין, כמפורט בהמשך. אופיקס עושה מאמץ, אך אינו מתחייב, לאתר בעלי מקצוע בתחום, בקריטריונים המבוקשים ובזמן הנדרש על ידי המשתמש. המידע אינו ממצא את כל העוסקים בכל תחום ותחום. הנני מבין כי כל מידע ביחס לרישוי הספק, ביטוח, מס’ שנים בתחום וכיוצא בזה הנו אינפורמטיבי בלבד והוא מדווח ע”י בעלי המקצוע, אופיקס איננו מתחייב לנקוט באמצעים נוספים כדי לבדוק את נכונותו ועדכנותו. היות ותוקף רישיון או ביטוח וכו’ עלול לפוג, עלי לאמת מידע זה בעצמי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני פוטר את אופיקס מכל אחריות כלפי כל נזק שיגרם לי כתוצאה ישירה או עקיפה, משימוש במידע שיימסר לי.

תוקף ההסכם ושינויים
הסכם זה מתאר את התנאים התקפים לשימושך בשרותי החברה. שאלות ביחס להסכם זה ניתן להפנות לחברה בטלפון 050-8087222 . החברה רשאית לשנות הסכם זה בכל עת. שינויים או תוספות יופיעו באתר החברה www.ofix.co.il (או בכל אתר אחר לצורך קידום ופרסום)
ויכנסו לתוקף שלושים יום מיום פרסומם באתר.

זכויות יוצרים זכויות היוצרים על התכנים, בין אם בקול או בכתב, הנאספים ע”י אופיקס ו/או הנשלחים ע”י המשתמשים הינן של אופיקס. למרות האמור לעיל רשאי משתמש לבקש להסיר חוות דעת, תמונה או סרטון ואופיקס יסיר זאת לבקשתו. המאמרים המופיעים באתר הינם קניינו הרוחני של אופיקס בלבד. אין לעשות שום שימוש במידע ובתכנים המוצגים באופיקס. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של אופיקס בכתב ומראש.

השימוש במידע
המידע שאקבל מאופיקס הנו לשימושי האישי והפרטי בלבד. אני מתחייב שלא לעשות כל שימוש עסקי במידע. ידוע לי כי שימוש עסקי במידע גורם נזק גדול לאופיקס והנני מתחייב לפצות את אופיקס  על כל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם כתוצאה משימוש עסקי שלי במידע או כתוצאה מהעברתו לגורם עסקי אחר.

בעת השימוש באופיקס יכול שיצטבר מידע על נהגיך, שירותים שרכשת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום מכשיר הקצה שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. אופיקס ישמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים של אופיקס, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן: כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים של אופיקס, כדי לאמת את חוות הדעת, כדי לאפשר לבעלי המקצוע לזהות את הלקוחות שביצעו עמם שירות, כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים על ידי אופיקס, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. אופיקס רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו. בכל עת תוכל לדרוש לחדול מקבלתו. 

מידע לצד-ג’
אופיקס לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר. ובפרט אופיקס לא יעביר את מספר הטלפון הנייד שלך או כתובת המייל שלך לצדדים שלישיים.

קוקיס
אופיקס משתמש ב’עוגיות (Cookies) ‘לצורך תפעולו השוטף והתקין של אתר אופיקס, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. ‘עוגיות (Cookies) ‘הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי אופיקס. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באופיקס או באתרי אינטרנט אחרים.

מידע
אופיקס מיישם מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי אופיקס, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, אופיקס לא מתחייב שהשירותים של אופיקס יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

מדיניות הפרטיות
אופיקס מתייחס בכבוד לפרטיות חברי משפחת אופיקס המשתמשים בפלטפורמות המידע השונות. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות של אופיקס. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש אופיקס במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידו בעת השימוש באתר. אופיקס רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר אופיקס. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי ח”י ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת. כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ’ט ובין במסגרת “פגישות “אמת”, הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים. כן בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה שכזו וללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצרכי ארגון האתר תחזוקתו וכו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד. הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בפתח תקוה.

* התכנון נכתב בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד


להורדת האפליקציה לחצו כאן